GWARANCJA JAKOŚCI. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty dostarczenia konsumentowi Towaru. Jeżeli przedmiotem zamówienia była usługa termin powyższy biegnie od dnia zawarcia umowy (potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę ).
 2. Po upływie 14 dni o których mowa w ust. 1, uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi w terminie określonym w ust. 1, poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy lub na adres biuro@audioswiat.pl , pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 5. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawarte zostały w załączniku nr. 1 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr. 2 Regulaminu.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Kupującego do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 8. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany na konto bankowe z którego dokonany był zakup w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez konsumenta zwrotu zakupionego towaru.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania rzeczy. Niezgłoszenie przewoźnikowi uwag co do uszkodzenia towaru, lub jego dostarczenia w stanie niekompletnym, lub nie dostarczenia wszystkich zamówionych towarów może stanowić podstawę odmowy uwzględnienia reklamacji. Kupujący niebędący konsumentem powinien dokonać zbadania rzeczy w terminie nie dłuższym od dni trzech.
 11. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sprzedawca w zależności od żądania Kupującego nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Kupującego. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są: niemożliwe,
 1. wymagające nadmiernych kosztów,
 2. niemożliwe do realizacji w odpowiednim czasie,
 3. narażające Kupującego na znaczne niedogodności,

Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.

 12. Reklamację należy składać listownie z dopiskiem „reklamacja” na adres pocztowy: Cichocki Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Jórskiego 54, 03-593 Warszawa. Reklamacja powinna wskazywać dane identyfikacyjne Kupującego, w tym adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail oraz numer zamówienia, a także wskazywać przyczynę złożenia reklamacji. Wraz ze złożeniem reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie dni 14 od dnia jej złożenia ( złożenia pisemnej reklamacji i dostarczenia zareklamowanego Towaru ).

13. Do odsyłanego towaru Kupujący ma obowiązek dołączyć paragon fiskalny lub inny dowód potwierdzający zakup.

14. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

RĘKOJMA

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b) b. żądać usunięcia wady.
  8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
  13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
  d) żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
  15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
  23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

Załączniki.

(1) Informacja dotycząca prawa odstąpienia od umowy.

(2) Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1

[ Załącznik przeznaczony wyłącznie dla konsumentów ]

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy towaru, a w wypadku umowy o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres : Cichocki Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Formularz odstąpienia od umowy