REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AUDIO ŚWIAT

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego ( Cichocki Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Jórskiego 54, 03-593 Warszawa, KRS 0000475266, NIP: 8241801504, tel. 505 609 690

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 DEFINICJE

Wskazanym poniżej pojęciom przypisuje się określone poniżej znaczenie.

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca – Cichocki Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zygmunta Jórskiego 54, 03-593 Warszawa, KRS 0000475266, NIP: 8241801504
 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu towarów składając zamówienie w sklepie internetowym.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca nabycia towaru składając zamówienie w sklepie internetowym, jeżeli czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Kupujący dokonujący nabycia Towarów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny dla Kupujących pod adresem audioswiat.pl
 7. Towar – artykuły prezentowane przez Sprzedawcę z zamiarem ich sprzedaży w Sklepie internetowym.

§2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Umieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.  
 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej audioswiat.pl oraz zapłata kwoty zamówienia. Kupujący zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu zamówienia, są zgodne z prawdą. Zamówienia składane przez Kupujących przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każde opłacone zamówienie będzie przyjęte do realizacji do końca następnego dnia roboczego po dniu opłacenia zamówienia.
 3. Zamówienie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zamówienie może złożyć jedynie osoba upoważniona do jej reprezentacji. 
 4. Dokonanie nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem (zawieszającym) zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu przez Kupującego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Kupującego ze strony internetowej Sklepu internetowego będącego następstwem nieposiadania przez Kupującego stosownego oprogramowania komputerowego jak i dostępu do Internetu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego będącej następstwem przerw o charakterze technicznym.
 6. Czas realizacji zamówienia (liczony od czasu przyjęcia zamówienia do realizacji do czasu realizacji wysyłki zamówienia lub powiadomienia o możliwym odbiorze osobistym) wynosi do 5 dni roboczych.
 7. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przez niego adres e-mail. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim przypadku to 30 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca zwraca Kupującemu całą otrzymaną sumę pieniężną, chyba, że Kupujący złoży zamówienie w celu nabycia innego Towaru..
 8. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych

§3 CENY ZAMÓWIEŃ, KOSZTY PRZESYŁKI ORAZ SPOSÓB ICH ZAPŁATY

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 2. Sprzedawca może uzależnić wykonanie zamówienia od zaakceptowania przez Kupującego ceny wyższej od opublikowanej na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeżeli na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, które nastąpiły po dacie złożenia zamówienia zwiększył się koszt realizacji zamówienia. Do okoliczności takich w szczególności Sprzedawca zalicza: wycofanie produktu z rynku, brak dostępności produktu u dostawcy, zmianę warunków dostaw produktu, a także mające wpływ na cenę nabycia produktu zmiany zobowiązań podatkowych, celnych, kursu walut, kosztów transportu lub ubezpieczenia produktu.
 3. Sposoby płatności- metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem LINK
 4. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 5. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów Pocztą Polską lub pocztą kurierską. Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:
 6. Poczta kurierska – 13,00 zł
 7. Przesyłka zagraniczna europejska – 50,00 zł
 8. Przesyłka zagraniczna poza Europę – 62,00 zł za każde 2 kg przesyłki
 9. Paczkomaty – 14,00 zł
 10. Odbiór osobisty – 0 zł
 11. Sprzedawca może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Kupującego wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana Kupującemu pod warunkiem podania przez niego danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

§4 GWARANCJA JAKOŚCI. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty dostarczenia konsumentowi Towaru. Jeżeli przedmiotem zamówienia była usługa termin powyższy biegnie od dnia zawarcia umowy (potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę ).
 2. Po upływie 14 dni o których mowa w ust. 1, uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi w terminie określonym w ust. 1, poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy lub na adres biuro@audioswiat.pl , pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 5. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawarte zostały w załączniku nr. 1 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr. 2 Regulaminu.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Kupującego do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 8. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany na konto bankowe z którego dokonany był zakup w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez konsumenta zwrotu zakupionego towaru.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania rzeczy. Niezgłoszenie przewoźnikowi uwag co do uszkodzenia towaru, lub jego dostarczenia w stanie niekompletnym, lub nie dostarczenia wszystkich zamówionych towarów może stanowić podstawę odmowy uwzględnienia reklamacji. Kupujący niebędący konsumentem powinien dokonać zbadania rzeczy w terminie nie dłuższym od dni trzech.
 11. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sprzedawca w zależności od żądania Kupującego nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Kupującego. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są: niemożliwe,
 1. wymagające nadmiernych kosztów,
 2. niemożliwe do realizacji w odpowiednim czasie,
 3. narażające Kupującego na znaczne niedogodności,

Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.

 12. Reklamację należy składać listownie z dopiskiem „reklamacja” na adres pocztowy: Cichocki Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Jórskiego 54, 03-593 Warszawa. Reklamacja powinna wskazywać dane identyfikacyjne Kupującego, w tym adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail oraz numer zamówienia, a także wskazywać przyczynę złożenia reklamacji. Wraz ze złożeniem reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie dni 14 od dnia jej złożenia ( złożenia pisemnej reklamacji i dostarczenia zareklamowanego Towaru ).

13. Do odsyłanego towaru Kupujący ma obowiązek dołączyć paragon fiskalny lub inny dowód potwierdzający zakup.

14. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

§5 RĘKOJMA

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b) b. żądać usunięcia wady.
  8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
  13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
  d) żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
  15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
  23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.


  §6 ODBIÓR OSOBISTY

 1. Sklep Internetowy przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru
  w sklepie stacjonarnym w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej 232B w godzinach WPISAĆ GODZINY
 2. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości odbioru towaru lub powiadomienia sms na wskazany przez siebie numer telefonu.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu ważnego dowodu tożsamości oraz danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).


  §7
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Cichocki Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, przy czym dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą towarów.
 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie następujących podstaw prawnych:
 4. zgoda– tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), np. na podstawie dodatkowej zgody Klub może zbierać dodatkowe, fakultatywne dane w celu profilowania, w celach marketingowych, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Klub. Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody;
 5. wymogi kontraktowe– tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 6. wymogi ustawowe– tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 7. uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych, Administrator podejmie środki techniczne
  i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, poprawienia jego danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 11. Wszelką korespondencję lub zgłoszenia ustne dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Cichocki Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@audiowswiat.pl
 12. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych rozpatrywane są niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.
 13. Każdy Kupujący posiada także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Taką skargę należy kierować na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 1. Dane osobowe Kupującego bez wyraźnej, odrębnej zgody lub obowiązku wynikającego
  z powszechnie obowiązującego prawa nie będą przekazywane do państw trzecich i do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§8 NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Audio Świat. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez
  zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz 
  wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2.  W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do
  indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail).
  Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Audio Świat, nowych produktach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Audio Świat Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3.  Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać
  się na stronie internetowej audioswiat.pl . Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie przez Kupującego. Uważa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy „o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.”
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 5. Przelew wierzytelności służących Kupującemu wobec Sprzedawcy wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi niebędącymi konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. 
 7. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu w trybie przewidzianym przepisami ustawy „o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich” ( Dz.U. z 2016r. poz. 1823 ). Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz podmiotach uprawnionych powinna stosownie do przepisów ustawowych znajdować się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – uokik.gov.pl.”
 8. Sprzedawca w wykonaniu swoich prawnych obowiązków podaje adres unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów – ec.europa.eu/odr , oraz informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu we wskazanym trybie pozasądowym.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022.

Załączniki.

(1) Informacja dotycząca prawa odstąpienia od umowy.

(2) Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 1

[ Załącznik przeznaczony wyłącznie dla konsumentów ]

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy towaru, a w wypadku umowy o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres : Cichocki Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Formularz odstąpienia od umowy